احکام نماز

دير رسيدن به جماعت

دیر رسیدن به جماعت

اگر به امام، در حالی که حمد و سوره را می خواند، یا در رکوع است، اقتدا کند و به رکوع امام برسد، نماز جماعتش صحیح است و یک رکعت محسوب می شود

رسیدن به رکوع به این معنا است که وقتی به اندازه ی رکوع خم  می شود، امام هنوز از حالت رکوع خارج نشده باشد، اگرچه ذکر رکوع را گفته باشد

اگر تکبیر گفت و قبل از اینکه به رکوع برود، امام سر از رکوع بردارد، نباید نماز را بشکند و دو راه دارد :

1. بسم الله را بگوید و نمازش را تا آخربه صورت فرادا بخواند

2. صبر کند تا در رکعت بعد به امام ملحق شود، یعنی وقتی امام بلند شد خودش را مثل کسی حساب کند که تازه اقتدا کرده و نیازی به تکبیر مجدّد نیست

اگر به خیال اینکه به رکوع امام می رسد، به رکوع رفت، ولی قبل از رسیدن به رکوع، امام سر برداشته بود، یا شک کرد که آیا به رکوع امام رسیده یا نه، نماز را به صورت فرادا به پایان برساند و احتیاطا دوباره آن را بخواند

اگر در رکعت دوم اقتدا کند، مستحب است قنوت و تشهد را با امام بخواند، ولی موقع خواندن تشهد به صورت نیم خیز نشسته و بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره رکعت دوم را به طور آهسته بخواند،( حتی اگر نماز مغرب وعشاء باشد)، و اگر فرصت نبود به حمد تنها اکتفا می کند و خود را به رکوع امام می رساند و بعد از سجده که امام ( در نماز چهار رکعتی ) برای رکعت چهارم برمی خیزد، نشسته و تشهد را سریع خوانده و برخیزد، و اگر وقت ندارد، یک بار تسبیحات را خوانده و خود را به رکوع امام می رساند و بعد از دو سجده که امام برای تشهد آخر می نشیند، او برخاسته و یک رکعت آخر را به تنهایی می خواند

اگر امام در رکعت سوم یا چهارم مشغول تسبیحات باشد، راه آسان تر آن است که صبر نماید تا امام به رکوع برود و در رکوع به او اقتدا کند

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:31  توسط وافی  |